ZW – Ziektewet

Indien u geen werkgever heeft en u wordt ziek, dan kunt u in sommige gevallen een Ziektewetuitkering krijgen.

Bijvoorbeeld als u binnen vier weken na afloop van uw arbeidsovereenkomst ziek wordt. Tegen een besluit van het UWV of u al dan niet ziek bent geldt een afwijkende bezwaartermijn van 2 weken.

Recht op een ZW-uitkering

Als u binnen vier weken na afloop van uw arbeidsovereenkomst ziek wordt komt u in aanmerking voor een ZW-uitkering. Ook bij een uitzendovereenkomst bestaat in sommige gevallen recht op een Ziektewetuitkering. Dit is afhankelijk van de uitzendfase waarin de uitzendkracht zich bevindt. Als u een WW-uitkering heeft en u wordt ziek, dan blijft uw WW-uitkering in eerste instantie doorlopen. Vanaf 13 weken ziekte, wordt de uitkering omgezet in een Ziektewetuitkering. In enkele uitzonderlijke gevallen kan eveneens gedurende een arbeidsovereenkomst aanspraak gemaakt worden op een Ziektewetuitkering. Bijvoorbeeld bij zwangerschap. Een zieke werknemer heeft in principe echter recht op doorbetaling van zijn loon.

Ziek?

Onder ziek wordt verstaan, dat u wegens ziekte of gebrek ongeschikt bent tot het verrichten van eigen arbeid. Eigen arbeid is het laatstelijk feitelijk verrichte werk. Indien iemand werkzaam was als secretaresse, zal het UWV beoordelen of zij het werk als secretaresse nog kan verrichten. Dit heeft dus tot gevolg dat iemand ondanks ziekte toch arbeidsgeschikt kan zijn voor het eigen werk. Indien dit het geval is, bestaat er geen recht op een Ziektewetuitkering.

Hoogte en duur

De hoogte van de uitkering is 70% van het zogenaamde dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld heeft genoten in het jaar voorafgaand aan uw ziekte. U ontvangt maximaal twee jaar een ZW-uitkering.

Bezwaar en beroep

Tegen (negatieve) beslissingen van het UWV kan bezwaar ingediend worden. De bezwaartermijn ten aanzien van de beslissing of u wel of niet ziek bent voor de Ziektewet bedraagt slechts 2 weken. Vaak wordt op een ‘kladje’ door de UWV-arts vermeld dat u (weer) arbeidsgeschikt bent. De termijn van twee weken gaat dan al in.

Tijdens de Ziektewet gelden er allerlei regels. Het UWV stelt u hiervan op de hoogte en u kunt dit nalezen op de site van het UWV. Indien u uw verplichtingen niet nakomt, kan dit leiden tot een maatregel (u wordt bijvoorbeeld gekort op uw uitkering). Ook hier kunt u bezwaar tegen indienen. Hiervoor geldt de reguliere termijn van zes weken. Ook kan er in sommige gevallen een boete opgelegd worden, bijvoorbeeld bij een terugvordering. Sinds 1 januari 2013 bedraagt de boete 50% van het bedrag dat teruggevorderd wordt.

Alhoewel het niet verplicht is om een advocaat in te schakelen om bezwaar in te stellen, is het wel verstandig. De regelgeving is complex, verandert regelmatig en soms is ‘oude’ regelgeving nog van toepassing. Wij zijn hiervan op de hoogte.