Arbeidsrecht

Rechtshulp bij vragen en geschillen over arbeidsrelaties.

Werk is een belangrijk deel van het leven.

Het is prettig wanneer u met plezier naar u werk gaat of onbekommerd kunt ondernemen. Soms is dit helaas niet het geval. U heeft bijvoorbeeld een conflict op de werkvloer, u raakt arbeidsongeschikt of het bedrijf komt in financieel zwaar weer terecht. In dat soort gevallen is goede juridische begeleiding van groot belang.

Benader ons op tijd. Het komt vaak voor dat cliënten een zaak aan ons voorleggen die is geëscaleerd. Door ons in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de zaak kunnen wij dit voorkomen. Wij kunnen u achter de schermen van advies voorzien of zo nodig op de voorgrond treden. Zo kunt u uw baan behouden of op een prettige manier afscheid van elkaar nemen. Juist door ons in een vroeg stadium te benaderen kunnen kosten worden bespaard.

Wij kunnen u onder meer adviseren en ondersteunen betreffende:

"Benader ons op tijd."

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Soms is het voor betrokkenen duidelijk dat de basis voor een voortzetting van de samenwerking ontbreekt. In dat soort gevallen wordt veelal gebruik gemaakt van een vaststellingsovereenkomst. Hiermee wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijdse goedkeuring ontbonden. Belangrijk bij een vaststellingsovereenkomst is dat de rechten van beide partijen zijn gewaarborgd. De werknemer zal waarschijnlijk aanspraak willen maken op een WW-uitkering. De werkgever wil voorkomen dat het bedrijfsbelang wordt geschaad.

Zowel voor de werkgever als werknemer is het belangrijk de overeenkomst te laten toetsen door een advocaat. Wij bekijken niet alleen of aan de wettelijke maatstaven is voldaan, maar kunnen u ook adviseren over de inhoud, bijvoorbeeld de hoogte van de ontslagvergoeding of de vrijstelling van arbeid.

Omdat de werkgever het initiatief neemt om tot een beëindiging te komen is de werkgever vaak bereid de juridische kosten te vergoeden. Als werkgever bent u overigens verplicht om uw werknemer goed te informeren over de vaststellingsovereenkomst.

Ontslagaanvraag

Er zijn legio redenen denkbaar waarom een werkgever de arbeidsovereenkomst met één van zijn werknemers wilt beëindigen. Bij het aanvragen van een ontslagvergunning komt de bedrijfseconomische reden het meeste voor. In dat geval heeft de werkgever belang bij een adequaat proces. Hij wil immers kosten besparen. In de praktijk komt het vaak voor dat een ontslagaanvraag niet goed is opgesteld. Het UWV vraagt dan om aanvullende informatie. Pas nadat het UWV een complete aanvraag heeft ontvangen wordt deze in behandeling genomen. De werknemer kan vervolgens zijn bezwaren uiten. Om het proces te bespoedigen is het voor de werkgever waardevol om deze bezwaren vooraf te tackelen. Juist om kosten te besparen is het verstandig om u als werkgever bij te laten staan door een advocaat.

De werknemer daarentegen heeft belang bij behoud van zijn baan. Het UWV toetst de ontslagaanvraag op specifieke juridische gronden. Voor een succesvol verweer is het van belang dat juist op deze gronden wordt ingezet. Gelet op de belangen is het ook als werkenemer verstandig u hierin bij te laten staan door een advocaat.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering voor geschillen op het gebied van arbeidsrecht, dan vergoedt de verzekering onze kosten.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is alleen geldig als voldaan is aan de strenge eisen die de wet stelt. Zo moet er sprake zijn van een dringende reden, dient het ontslag onverwijld te worden gegeven en dient de reden gelijktijdig aan de wederpartij te worden gedaan. Wat hier precies onder wordt verstaan leggen we u graag persoonlijk uit.

Omdat de gevolgen van een ontslag op staande voet vaak groot zijn, volgt in veel gevallen een gerechtelijke procedure. Wij staan hierin geregeld werkgevers en werknemers bij.

Arbeidsovereenkomst opstellen

Een goede arbeidsovereenkomst legt onder meer de basis voor een vruchtbare samenwerking. Een overeenkomst die voldoet aan hetgeen wettelijk mogelijk is en rekening houdt met de wensen van werkgever en werknemer. Specifiek gericht op uw onderneming kunnen wij een (basis)overeenkomst voor u opstellen. Deze overeenkomst is eenvoudig aan te passen, zodat u deze vaker kunt gebruiken. Desgewenst met onze hulp.

Uitleg arbeidsovereenkomst of CAO

Het komt voor dat er een discussie is over de uitleg van een arbeidsovereenkomst of de toepasselijke CAO. De collectieve arbeidsovereenkomst is soms lastig te begrijpen. In beide gevallen leggen wij u graag uit wat uw positie is en geven wij u graag advies.

Wet, werk en zekerheid

Vanaf 1 januari 2015 is het arbeidsrecht aanzienlijk gewijzigd door de invoering van de wet werk en zekerheid.

Lees verder